Algemene Voorwaarden voor www.magneetbril.nl

Artikel 1 – Definities

Ondernemer: De rechtspersoon die de producten aan de consument aanbiedt.
Consument: De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst aangaat met de ondernemer.
Bedenktijd: De termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Dag: Een kalenderdag

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: LOODS Webwinkels B.V.
Adres: Aarnout Drostdreef 14 5051 GK Goirle
Email: info@loodswebwinkels.nl
KvK-nummer: 86868217
BTW-nummer: NL864124740B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 februari 2019.

Artikel 4 – Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – Bedenktijd

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en
aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Prijs

Prijzen opgegeven in de webwinkel zijn inclusief BTW.
Alvorens het voltooien van de bestelling wordt het BTW bedrag in Euro’s vermeld.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Bij typefouten is de ondernemer niet verplicht
het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Levering

De levering geschied via postverzending.
Verzending vindt plaats binnen 3 dagen na het ontvangen van de betaling.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
Verzending naar een postbus is niet mogelijk.

Artikel 8 – Verzending

Voor de verzending van de producten binnen Nederland worden in beginsel geen kosten in
rekening gebracht.
Verzending van de bestelling vindt plaats nadat de betaling van de consument is ontvangen door
de ondernemer.
De ondernemer verzend de bestelling naar het door de consument opgegeven adres. Indien dit
adres foutief is opgegeven en de bestelling bereikt daardoor de klant niet of niet tijdig, dan kan de
daaruit voortvloeiende schade niet worden verhaald op de ondernemer.

Artikel 9 – Retournering

In geval van een gebrek aan het product kan de consument het product retourneren.
In geval van retournering door de consument worden de portokosten vergoed door de ondernemer.
Betaling van de vergoeding vindt plaats binnen 30 dagen na het retour ontvangen.

Artikel 10 – Garantie

Op de producten is een garantie van twee jaar van toepassing
Indien de consument een beroep doet op de garantie kan de ondernemer vragen om door middel
van een foto het gebrek van het product aan te tonen.

Artikel 11 – Betaling

Geaccepteerde betaalmethoden zijn;
iDeal
Creditcard
PayPal
Overboeking
Belfius Direct Net
Giropay
KBC/CBC
Bancontact
Sofort Banking
ApplePay

De betaling is door de ondernemer ontvangen op het moment dat de betaling is verwerkt door de
door ondernemer gebruikte payment provider
De door ondernemer gebruikte payment provider is Mollie

Artikel 12 – Geschillen

Op de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is buiten Nederland.

No products in the cart.